У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
"Съюз на АВТОСЕРВИЗИТЕ"
 
 

Чл.1. ПРАВЕН СТАТУТ

 
/1/ СДРУЖЕНИЕТО   “Съюз на АВТОСЕРВИЗИТЕ” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в ОБЩЕСТВЕНА  полза, учредено на основание ЗЮЛНЦ.
/2/ СДРУЖЕНИЕТО  “ Съюз на АВТОСЕРВИЗИТЕ” е доброволно обединение на лица за осъществяване на поставените с настоящия устав цели и задачи.
 

Чл.2. НАИМЕНОВАНИЕ

 
Наименованието на Сдружението е: “ Съюз на АВТОСЕРВИЗИТЕ”. То може да се превежда на други езици и да се изписва на латиница по следния начин:
 “ Union Auto Service”, съкратено наименование на латиница: UAS.
 

Чл.3 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:  

 
/1/ Сдружението ще осъществява дейност в обществена полза. 
/2/ Основен предмет на дейност: Постигане на трайно и продължително развитие на предоставяните услуги в бранша на автосервизите в България, като обхваща дейности, свързани с организиране и прилагане на добри практики в обществения живот в съответствие  с основните му цели и задачи..
 

Чл.4. ЗНАК, ПЕЧАТ

 
/1/ Сдружението има знак, чието графично изображение е прието от учредителите и ще бъде  защитено по съответния ред. Знакът  се поставя в левия горен ъгъл на всички бланки и материали, изходящи от името на Сдружението.
/2/ Сдружението ще  има кръгъл печат,  в средата на който е нанесено изображението на знака по ал.1  с  изписване на наименованието му. 
 

Чл.5. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

 
/1/ Седалището е  в гр. Варна и адресът на управление на сдружението е: гр. Варна, ул. Пейо Яворов 12, ет.3, ап.8.
 

Чл.6. СРОК

 
Дейността на Сдружението не се ограничава със срок или друго прекратително условие.
 

Чл.7. ЦЕЛИ

 
Основните цели на Сдружението “ Съюз на АВТОСЕРВИЗИТЕ” са, като осъществява дейност в обществена  полза:
 
1.   Да работи за обединяване на законните автосервизи в България;
2.   Защита правата и законните  интереси  на автосервизите в България;
3.   Да работи за издаването на електронен каталог на законните автосервизи в България;
4.   Да ориентира клиентите към законните автосервизи в България;
5.  Да съдейства за трайно повишаване на качеството на предоставяните услуги. Да подпомага регулирането на отношенията клиент - сервиз в посока защита на интересите на клиента и гарантиране на професионалното изпълнение на предлаганите от сервизите услуги;
6. Пресичане извършването на нерегламентирани автосервизни дейности,  поради високата им степен на обществена опасност и поставянето на законните сервизи  в положение на нелоялна конкуренция. 
7. Да сътрудничи с държавни органи при изготвянето на закони и подзаконови актове, касаещи автосервизите в България;
 

Чл.8. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 
Сдружението ще постига установените в чл. 7 от настоящия устав  свои  цели със следните средства:
 
1.Средства, предоставени по различни национални и международни програми;
2.Доброволни вноски на членовете на Сдружението;
3.Дарения и завещания на български и чуждестранни физически и юридически лица;
4.Сътрудничество с други организации в Р България и чужбина с цел подпомагане и ориентиране на клиентите към законните автосервизи  в България;
5.Организиране на семинари, кръгли маси, конференции и др.  подобни с цел разясняване идеите на сдружението;
 

Чл.9. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 
 /1/ Предметът на допълнителна стопанска дейност на Сдружението, свързана с основната дейност, при набиране на приходите за постигането на гореизброените цели е: Информационна, консултантска, издателска и рекламна дейности, организиране на културно-масови мероприятия, подпомагащи  осъществяването на целите на сдружението, както и всяка дейност свързана с постигане на  утвърдените цели, която не е забранена  от закона. 
/2/ Стопанската дейност, извършвана от Сдружението се подчинява на действащото българско законодателство.
/3/ Изпълнението и контрола върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет.
 

Чл.10. УЧРЕДИТЕЛИ. ЧЛЕНСТВО 

/1/ Учредители на Сдружението са:
1. „АВТОНЕТ БГ” ЕООД,  ЕИК: 200499007
2.  “ВИЗИЯ” ЕООД,  ЕИК: 114632267
3.  „АВТОЧАСТИТЕ БГ” ЕООД,  ЕИК: 202417553
4.   Антон Пейков - Управител на АВТОСЕРВИЗ ТОНИ-КАР
5.   Иван Христов  - Управител на  ДОМ НА КАМИОНА
 
Учредителите са членове по право.
/2/ Членството в Сдружението е доброволно.
/3/ Член на сдружението може да бъде всяко юридическо или дееспособно физическо  лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия устав.
/4/  Сдружението е открито за членство на юридически и физически лица, които имат отношение към целите и задачите, които Сдружението си поставя.
 

Чл.11. ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЧЛЕН

 
/1/ Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба с декларация, че приемат Устава на сдружението,  до Управителния съвет, който разглежда молбата в едномесечен срок. Молбата може да бъде подадена със заявка по електронен път на сайта на сдружението. 
/2/Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.
/3 / Отказът на УС да удоволетвори молбата може да бъде обжалвана пред ОС в три –дневен срок от узнаването.  
 

Чл.12. САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 
Членовете на Сдружението запазват своята юридическа и икономическа обособеност. Сдружението не носи отговорност за задълженията на членовете си и членовете й не носят отговорност за нейните задължения.
 

Чл.13. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНА

 
/1/ Напусналият член е длъжен да не разгласява информация, която му е станала извeстна при или по повод  членството или работата му за сдружението и се придържа към поетите задължения за конфендициалност  за срок не по - кратък от 2 години от датата на напускането.
 

Чл.14. ЧЛЕНСКИ ВНОС

 
/1/  Членовете на Сдружението дължат  заплащане на членски внос, който се определя от УС за всяка календарна година и се внася наведнъж до края на месеца, предхождащ  месеца, във който е възникнало членственото правоотношение за всеки един от членовете. При приемането на нови членове, същите заплащат членски внос за последващата година в срок до 3 (три) работни дни от приемането ИМ. 
/2/ При приемането на нов член, същият получава Сертификат за членство, който важи за срок от една година и се подновява при внасяне на последваща годишна членска вноска. 
/3/ При невнасяне на членски внос в определения с настоящия устав срок, се счита, че членстовото е прекратено автоматично  без да е необходимо да бъде изпращано уведомление за това.  
 

Чл.15.  ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 
/1/ Членовете на Сдружението имат следните права:
              1. Да участват в заседанията на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител и да гласуват при вземането на решения. Всеки член има право на един глас.
              2. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението.
              3. Да получават текуща информация за дейността на Сдружението, осъществените контакти, мероприятия и резултатите от тях. За целта Управителният съвет публикува информацията на сайта на Сдружението.
/2/ Юридическите лица участват в сдружението чрез лицата, които ги представляват по закон, освен ако на общо събрание не е взето друго решение. 
 

Чл.16. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 
Всеки член на Сдружението е длъжен:
1.   Да спазва изискванията на Устава, програмата и другите вътрешни регламентиращи актове, както и решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
2.   Да работи за издигане на обществен авторитет на сдружението;
3.   Да изпълнява точно финансовите си задължения към Сдружението, произтичащи от решенията на УС по чл. 14 от този Устав;
 

Чл.17. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

 
Членството в Сдружението се прекратява с настъпване на някое от следните събития:
1.  С едностранно волеизявление до сдружението .
2.  При смърт или поставянето под пълно запрещение.
3.  При изключване. Решението за изключване на член на сдружението се взема от Управителния съвет при наличието на поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. 
4.  Отпадането на членство е налице при системно неучастие в дейността на сдружението. Същото се установява от УС с констативен протокол и се довежда до знанието на ОС.
5.  В случаите на чл. 14 ал.3 от Устава.
6.  По реда на т.3, 4 и 5  не могат да  бъдат изключвани и освобождавани членовете-учредители.
 

Чл.18. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 
/1/ Органи на управление на Сдружението са:
1.  Общо събрание;
2.  Управителен съвет;
3.  Председател.
 
/2/ По решение на Общото събрание на Сдружението могат да бъдат сформирани комисии и други органи с временно предназначение.
/3/ По решение на  Управителния съвет на Сдружението могат да бъдат създавани помощни органи, на които той има право да делегира част от поставените му функции.
/4/ Председателят  има право  да създава помощни и работни органи по отделни въпроси, свързани с дейността на Сдружението.
 

Чл.19. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 
/1/ Общото събрание е върховен орган на Сдружението и включва всички негови членове.
/2/ Общото събрание се свиква не по  – малко от веднъж годишно от Управителния съвет по негова инициатива. То може да се свика и по искане на 1/3 от членовете на Сдружението или на контрольора в случай на установяване на нарушения в работата на УС. Ако в случаите по изр. 2, УС в едномесечен срок не свика Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на  сдружението по писмено искане на заинтересуваните лица или натоварен от тях представител.
/3/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общо събрание и данни по чия инициатива то се свиква.
/4/ Поканата се поставя в електронният каталог на Сдружението и на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най  – малко един месец преди насрочения ден.
/5/ Общото събрание е законно, ако на него присъстват поне 1/2 от членовете му. Когато участието се осъществява чрез представител, Общото събрание проверява законността на представените пълномощни. Всеки  отсъстващ  член може да упълномощи само един представител; не се допуска двама или повече членове да се представяват от един и същ пълномощник.
/6/ При липса на кворум събранието се отлага с един час по – късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на явилите се членове.
/7/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
/8/ Общото събрание взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство, освен в случаите, когато по силата на този Устав или решение на ОС е предвидено квалифицирано мнозинство или друг ред за гласуване.
/9/ Решенията, свързани с изменението и допълването на този Устав, приемането на вътрешните регламентиращи актове и решението за преобразуване или прекратяване на Сдружението, се вземат с мнозинство от 2/3 от всички членове.
 

Чл.20 . КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 
/1/ Общото събрание:
1.  изменя и допълва Устава;
2.  приема други вътрешни актове;
3.  приема годишната програма на Сдружението и набелязва основните мероприятия за изпълнението й;
4.  избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
5.  избира и освобождава Председателя;
6.  приема бюджета на Сдружението;
7.  приема отчета за дейността на Управителния съвет;
8.  взема решения за откриване и закриване на клонове;
9.  взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
10.  изслушва годишните доклади на ръководителите на комисиите и други органи на Сдружението и взема отношение по изложените в тях въпроси;
11.  отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
12.  може да осъществява оперативен контрол  върху работата на управителния съвет, като начина и правилата в тази връзка се определят с отделен акт. 
13.  приема и изключва членове;
14.  взема и други решения, предвидени в устава.
/2/  Правата по ал.1, т.1,4,5,6,7,8,9,10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението. ОС предоставя на УС правото да освобождава и изключва членове на Сдружението. 
/3/  Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.  
 

Чл.21. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 
/1/ Управителният съвет е оперативен, постоянно действащ орган на Сдружението, членовете на който се избират от Общото събрание.
/2/ Управителният съвет се състои от 3 лица – членове на Сдружението.
/3/ Членовете на УС се избират за срок от  5 години. Те могат да бъдат преизбирани без оглед на броя на мандатите.  
/4/  Председателят на Сдружението е по право  председател на Управителния съвет.
/5/ Членовете на УС могат да бъдат освобождавани предсрочно от функциите им при констатирани нарушения в дейността им.
 

Чл.22. КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 
Управителният съвет изпълнява следните функции:
1.  контролира спазването на разпоредбите на Устава, другите вътрешни регламентиращи актове на Сдружението, организира и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание, дава официални тълкувания по тях;
2.  създава при необходимост  помощни  органи със специфични функции, като в актовете за създаването им посочва целите и срока на функционирането им и им делегира част от правомощията си;
3.  подготвя планове за изпълнение на годишната и дългосрочната програми;
4.  подготвя отчет за дейността си и го внася за разглеждане от ОС;
5.  определя броя и длъжностите на платени административен персонал;
6.  подготвя проект за бюджет на Сдружението;
7.  определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
8.  направлява и контролира разходването на паричните средства на Сдружението;
9.  взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не попадат в правомощията на друг орган;
10.  взема решения за участие в други непартийни организации;
11.  взема решения за  въвеждане на  членски внос или  допълнителни  имуществени вноски на членовете и определя размерите им;
12.  изпълнява други задължения, предвидени в Устава.
13.  разглежда внесените  пред него доклади за установени от  контролните звена нарушения в дейността и взема становища и мерки по отстраняването им.
14.  внася за гласуване от Общото събрание мотивирани предложения за приемане на нови членове и предложения за изключване на членове, освен в случаите, когато съгласно чл.16 от този устав има правомощието сам да пристъпи към изключване.
15. взема мотивирани решения за освобождаване на членове по тяхно искане или поради настъпване на прекратителните основания по чл. 16 , т. 1 и 2 от устава.
 

Чл.23. ПРЕДСЕДАТЕЛ

 
Председателят:
1.  представлява Сдружението пред трети лица и го задължава с подписа си, когато председателят е ЮЛ, представителството се осъществява от представляващия го;
2.  осъществява оперативното управление на дейността,  разпределя задачите, ръководи,  координира и контролира изпълнението им от оторизираните лица и наетия персонал;
3.  назначава и освобождава от длъжност платения оперативен персонал;
4.  сключва сделки по допълнителния предмет на дейност и се  разпорежда с имуществото  и паричните средства  на Сдружението при спазване изискванията на Устава и законодателството;
5.  отчита се за дейността си пред УС;
6.  свиква и ръководи заседанията на УС;
 

Чл.24. ПРАВО НА ЗАМЕСТВАНЕ 

 
При обективна невъзможност на председателя да упражнява предоставените му функции, той е длъжен да посочи лице от състава на УС, което да го замества в случай на необходимост. По преценка на председателя, заместникът може да бъде определен за всички случаи или за всеки конкретен повод поотделно.
 

Чл.25. ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 
/1/ УС заседава най – малко веднъж месечно. Заседанието се свиква от председателя с покана или по искане на 1/3 от членовете на органа.
/2/ Заседанията на УС са законни, ако на тях присъстват председателя и поне още 1  от членовете му, а ако общият брой на членовете на УС бъде увеличен чрез промяна на Устава – председателя + 1/2 от всички останали членове на органа.
/3/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна (конферентна) или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателя на заседанието.
/4/ Управителният  съвет може да вземе решение и без да бъде  свикано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения по него от всички членове на управителния съвет.
/5/ УС взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство на присъстващите членове с изключение на чл.21, т.6 и 8 от Устава и при ликвидация на Сдружението, за които е необходимо мнозинство от 2/3. При равенство на гласовете „за” и „против”, гласът на председателя се удвоява.
/6/ Заседанията на УС се ръководят от председателя .
 

ЧЛ.26. ИМУЩЕСТВО

 
/1/ Имуществото на Сдружението се състои от пари,  права върху движими и недвижими  вещи, придобити по съответния законов ред, права върху интелектуална собственост и други имуществени права, допустими от закона.
/2/ Имуществото на Сдружението се образува от следните източници:
- дарения, завещания, помощи от местни и чуждестранни лица, държавни органи и институции, които се отнасят в целеви фондове в зависимост от волята на лицата;
- приходи от стопанисването на притежаваните от сдружението имоти;
- приходи от стопанска дейност;
- финансирания от целеви (европейски структурни ) фондове
- членски внос и допълнителни имуществени вноски, ако такива бъдат установени по решение на УС.
/3/ Всички парични средства  надхвърлящи 10 000 лв. се депозират по откритите на името на Сдружението банкови сметки и разплащания със суми надхвърлящи този размер за един превод се извършва само по  платежни сметки. Разпореждането със средствата на Сдружението се извършва от законния представител на Сдружението или надлежно оторизирано от него лице при спазване на финансовата дисциплина и утвърдения годишен финансов план.
 

Чл.27. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

 
/1/ Сдружението се прекратява:
1. По решение на Общото събрание, взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички членове;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на  компетентния съд по седалището на Сдружението съгласно основанията, предвидени в ЗЮЛНЦ.
/2/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.
1. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет по предвидения в закона ред.
2. Имуществото, останало след прекратяване на сдружението, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва обществено-полезна дейност със същата или близка на сдружението цел. Ако имуществото  не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеното сдружение.
 

Чл.28 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
/1/ За всички, неупоменати в този Устав въпроси се прилага Закона за юридическите лица с нестопанска цел и общото гражданско законодателство.
/2/ Настоящият Устав е приет от Учредителното събрание на СДРУЖЕНИЕ “ Съюз на АВТОСЕРВИЗИТЕ” което е проведено на 17.01.2017год. 

Съюз на автосервизите

Съюзът на автосервизите е създаден през 2017г. Правилата за функциониране на организацията са уредени с устав. Приемането и спазването на устава за работа и постигане на целите е основното изискване към членовете на Съюза на автосервизите... Научете повече

За контакти
(0887) 572-364

Съобщи за нередност

Онлайн форма за подаване на сигнали

Сигнали можете да подавате и на нашия e-mail, както и писмено до адреса ни указан в раздел контакти.